NAUKA ZDALNA - SP Dłutów

Przejdź do treści
NAUKA ZDALNANAUKA ZDALNA DO KOŃCA FERII ZIMOWYCH DLA KLAS V-VIII

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

ZASADY ORGANIZACJI PRACY ZDALNEJ DLA KLAS IV-VIII OBOWIĄZUJĄCE OD 26 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

  1. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym dotychczas planem nauczania stacjonarnego, dostępnym w dzienniku elektronicznym. Czas rozpoczynania kolejnych lekcji jest zgodny z rozkładem dzwonków dla nauczania w trybie stacjonarnym.
  2. Uczniowie są zobligowani do regularnego odczytywania wiadomości na platformie Office 365, a rodzice – w dzienniku elektronicznym VULCAN.
  3. Zajęcia są prowadzone on-line w czasie rzeczywistym na platformie Office 365 w aplikacji TEAMS.
  4. Wyjątek na okres najbliższych dwóch tygodni stanowić będą zajęcia z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, religii, techniki, zrzik, WDŻ, informatyki – z tych przedmiotów na razie nie będzie lekcji on–line. W dniu, w którym jest dana lekcja w planie lekcji na platformie Office 365 w TEAMS w zakładce przedmiotu pojawi się materiał do samodzielnej realizacji przez ucznia.
  5. Lekcja zdalna może trwać od 30 do 45 minut. O długości danej lekcji decyduje nauczyciel przedmiotu.
  6. W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może przeznaczyć lekcję na pracę własną ucznia.
  7. W czasie każdej lekcji on-line nauczyciel sprawdza frekwencję uczniów i odnotowuje ją w dzienniku elektronicznym. Nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona przez rodzica.
  8. Uczniowie mają obowiązek punktualnie zgłaszać się na lekcje, przygotowywać się do zajęć, terminowo wykonywać zadane prace domowe i aktywnie uczestniczyć w lekcjach. Na prośbę nauczyciela uczeń powinien włączyć kamerę i mikrofon.
  9. Ocenianie postępów ucznia odbywa się nadal zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej w Dłutowie.
  10. Podczas zajęć zdalnych klasa może mieć okienko - wówczas, gdy nauczyciel przedmiotu przebywa na zwolnieniu lekarskim lub z innego powodu usprawiedliwionego nie może świadczyć w danym dniu pracy. Takie sytuacje na bieżąco nadal będą zaznaczane w dzienniku VULCAN (tak, jak dotychczas zastępstwa).
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Września 1939 roku
w Dłutowie
ul. Główna 9, 95-081 Dłutów
tel. 44 634 05 24
szkola@dlutow.pl
GALERIA
Wróć do spisu treści